سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

نرخ تعرفه های پست

تبصره: در راستای مسوولیتهای اجتماعی و اجرای احکام اتحادیه جهانی پست، کلیه مطبوعات روشندالن)سکوگرام( که از موسسه روشندالن به
روشندل و یا از روشندل به موسسه مربوطه درقالب سرویس عادی ارسال می شود تا سقف 7 کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ
هوایی معاف می باشد. درصورت استفاده از سایر سرویس های ثبتی، کرایه پستی سرویس مربوطه باید از مشتری اخذ گردد.

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X