سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

نرخ تعرفه های پست

 

جدول شماره ۱ :سقف تعرفه خدمات پستی داخله
نوع مرسوله و خدمت رده وزنی   نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال)
  درون استانی   برون استانی برون استانی غیر همجوار
نامه عادی   تا ۱۰۰۰ گرم  12650  23400 ۲۵۲۰۰
 از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم  26450  40300 ۴۳۴۰۰
 مطبوع عادی    20 درصد نرخ نامه عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر
 کارت پستال عادی    50 درصد نرخ نامه عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر
 کیسه مخصوص عادی هرکیلوگرم و کسر آن  5175  7800  8400
نامه و بسته کوچک سفارشی  تا ۵۰۰ گرم  36800  49000  53000
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم ۴۸۳۰۰ ۶۷۶۰۰ ۷۲۸۰۰
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم ۶۹۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ۹۵۰۰۰
مطبوع سفارشی ۴۰ درصد نرخ نامه وبسته سفارشی در رده های وزنی و مسافتی متناظر
کیسه مخصوص سفارشی هرکیلوگرم و کسر آن ۲۵۸۰۰ ۳۲۵۰۰ ۳۵۰۰۰
امانت تا ۵ کیلوگرم ۶۶۷۰۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰
مازاد بر ۵ کیلوگرم هرکیلوگرم و کسرآن ۱۰۰۰۰
پاکت و بسته پیشتاز تا ۵۰۰ گرم ۵۷۵۰۰ ۷۸۰۰۰ ۸۴۰۰۰
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ گرم ۷۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰
از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ گرم ۹۸۰۰۰ ۱۲۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
مازاد بر ۲ کیلوگرم هر کیلو گرم و کسر آن ۲۵۰۰۰
 پست ویژه شهری(حداکثر ۳ ساعت)     گروه مسافتی
 تهران  مراکز استانها  شهرستانها
  تا ۱ کیلو گرم  150000  110000  80000
  مازاد بر ۱ کیلو گرم هر کیلو و کسر آن  32000  21000  11000
  پست ویژه بین شهری   درون استانی  برون استانی همجوار  برون استانی غیر همجوار
  توزیع روز قبول ( حداکثر تا ساعت ۲۲ )تا ۱ کیلوگرم  214000  300000  370000
  مازاد بر ۱ کیلو گرم هر کیلو و کسر آن  43000  57000  59000
  توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت ۱۰ )تا ۱ کیلو گرم  192000  250000  267000
  مازاد بر ۱ کیلو گرم هر کیلو و کسر آن  32000  42000  51000
  توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت۱۲ )تا ۱ کیلو گرم  160000  210000  230000
  مازاد بر ۱ کیلو گرم هر کیلو و کسر آن  21000  28000  37000

تبصره: در راستای مسوولیتهای اجتماعی و اجرای احکام اتحادیه جهانی پست، کلیه مطبوعات روشندالن)سکوگرام( که از موسسه روشندالن به
روشندل و یا از روشندل به موسسه مربوطه درقالب سرویس عادی ارسال می شود تا سقف ۷ کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ
هوایی معاف می باشد. درصورت استفاده از سایر سرویس های ثبتی، کرایه پستی سرویس مربوطه باید از مشتری اخذ گردد.

جدول شماره ۲ :سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله
ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال)
۱ اضافه نرخ خدمات مربوط به مرسوالت شکستنی، مرسوالت حاوی مایعات، مرسوالت غیر استاندارد و یا فاقد کدپستی فرستنده یا گیرنده ۲۵ %نرخ خدمات
۲ اضافه نرخ قبول مرسوالت ثبتی از مقر فرستنده ۳۰درصد تعرفه سرویس پست ویژه شهری تا ۱کیلوگرم، متناظر با رده مسافتی(تهران،مرکزاستان،شهرستان)
۳ اضافه نرخ قبول خارج از وقت اداری به ازای هر مرسوله بعد از ساعت اداری تا ساعت ۲۰:۰۰ : ۴۹۴۰ بعد از ساعت ۰۰:۲۰ و روزهای تعطیل : ۱۰۱۴۰
۴ استرداد مرسوله، تغییر نشانی، صدور مطالبه نامه )فیزیکی، الکترونیکی(، تعیین سرنوشت و صدور قبض المثنی مرسوالت داخله ۲۲۱۰۰
۵ استعالم رهگیری مرسوالت ثبتی(USSD-SMS ،)اعالم الکترونیکی به  فرستنده مبنی بر تأیید توزیع نامه به گیرنده (SMS) ۱۳۰۰
۶ استعالم نرخ پستی )USSD-SMS ،(استعالم نشانی دفاتر پستی)-SMS (USSD ۱۰۰۰
۷  ثبت نام اینترنتی  22100
۸ تمبر شخصی  یک برگ A4 260000
 یک برگ A5(مینی شیت) ۱۴۳۰۰۰
۹  چاپ متن، پاکت گذاری و آدرس نویسی پاکت کارت پستال (تعرفه ارسال و هزینه توزیع بر اساس انتخاب مشتری تعیین می گردد)  22100
۱۰  ثبت نام کارت ملی هوشمند(به غیر از هزینه تحویل)  طبق تعرفه اعالمی مراجع ذیصالح
۱۱  سرویس گیرنده دوم سرویس های ثبتی  80درصد تعرفه نشانی اول برای هر یک از دو خدمت (سرویس گیرنده دوم و اعمال هزینه برگشت)
۱۲  اعمال هزینه برگشت مرسوالت ثبتی داخله  شهری / بین شهری )کلیه مرسوالت تحت پوشش( : ۶۰ درصد صورتحساب خدمات پستی )بجز لفاف( اخذشده در هنگام قبول مرسوله در واحد مبداء .
۱۳  شناسه الکترونیکی   3900 ریال
۱۴  خدمات استعالم نیابتی  به ازای هر استعالم ۲۶۰۰۰ ریال
۱۵ پست یافته ه ازای مدرک اول ۹۶۲۰۰ ریال و به ازای مدارک بعدی ۱۳۰۰۰ ریال (شامل پاکت گذاری ، آدرس نویسی و...) تحویل در باجه ۵۰ درصد تعرفه فوق
جدول شماره ۳ : سقف تعرفه خدمات تعهد غرامت پستی مرسوالت ثبتی
عنوان تعهدات نحوه محاسبه/ حداکثر نرخ (ریال)
تعهد غرامت اجباری سرویس های ثبتی داخله و خارجه با حداکثر مبلغ تعهد شده تا سقف ریال ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۸٫۰۰۰
نرخ اظهار شده مرسوالت خارجه با حداکثر مبلغ تعهد شده تا سقف ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱%(یک درصد)مبلغ اظهارشده
تعهد غرامت با ارزش اظهار شده مرسوالت داخله (حداقل مبلغ حق تعهد غرامت۸۵۰۰ ریال) وجوه نقد تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال حق تعهد غرامت ۲/ ۰درصد(دو دهم درصد)
اوراق و اسناد بانکی تا۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حق تعهد غرامت ۱/ ۰درصد(یک دهم درصد)
بار انبوه تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق تعهد غرامت ۱/ ۰درصد(یک دهم درصد)
سایر مرسوالت تا 200.000.000 ریال حق تعهد غرامت ۲/ ۰درصد(دو دهم درصد)
جدول شماره ۴ : سقف تعرفه خدمات جانبی توزیع
ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال)
۱ آگهی تحویل داخله مرسوالت ثبتی  18200 ریال
۲ نرخ انبارداری و نگهداری مرسوالت پستی و پست رستانت بعد از مدت زمان قانونی نگهداری توسط پست(به ازای هر روز)

پاکات: ۳۹۰۰ ریال

بسته: ۷۸۰۰ ریال

۳ تحویل گواهی شده داخله مرسوالت عادی ۸۳۲۰ ریال
۴ تحویل به شخص گیرنده ۱۰۴۰۰ ریال
۵ اضافه نرخ تعیین تاریخ و ساعت توزیع توسط فرستنده


ساعت غیر اداری           شبانه (ساعت ۱۸الی۲۲)
  20800 ریال                  32500 ریال
تعیین تاریخ توزیع :۲۶۰۰۰ ریال باتعهد۱۰روز نگهداری وتوزیع
۶ کارشناسی نصب صنادیق پستی درب منازل (به ازاء هرصندوق) ۱۲۳۵۰۰ ریال
۷ اضافه نرخ تحویل در مقابل بهای کاال و خدمات ۳ % بهای کاال ( حداقل نرخ تحویل در مقابل بها ۱۳۰۰۰ ریال می باشد )
۸ اجاره سالانه صندوق شخصی (بزرگ و کوچک) شهرهای سطح ۱: ۷۱۵۰۰۰ ریال
شهرهای سطح ۲ : ۵۸۵۰۰۰ ریال
شهرهای سطح ۳ : ۴۹۴۰۰۰ ریال
۹ هزینه نگهداری در صندوق شخصی ماهانه ( بعد از مهلت مقرر) به ازای هر مرسوله ۴۱۶۰۰ ریال
۱۰ دریافت و کنترل هر مدرک درباجه : ۶۵۰۰ ریال
۱۱ در نشانی گیرنده: ۱۰۴۰۰ ریال
۱۲ اضافه نرخ توزیع مرسوالت در تهران و شش کالنشهر(مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز و اهواز)  10 % کرایه پستی
۱۳ ورود الکترونیکی اطالعات خدمات نیابتی به ازای هر فیلد ۲۲۱۰ ریال
۱۴ اسکن به ازای هر برگ ۹۴۹۰ ریال
جدول شماره جدول شماره ۵ : سقف تعرفه خدمات جانبی خارجه
ردیف عنوان نحوه محاسبه/ نرخ (ریال)
۱ استرداد مرسوله ، تغییر نشانی، صدور مطالبه نامه (فیزیکی، الکترونیکی) ، تعیین سرنوشت و صدور قبض المثنی مرسوالت خارجه ۱۴۳۰۰۰ ریال
۲ کارت پستال خارجه ۳۹۰۰۰ ریال
۳ توزیع اکسپرس مرسوالت صادره خارجه ۱۹۵۰۰۰ ریال
۴ آگهی تحویل خارجه ۱۱۷۰۰۰ ریال
۵ حق توزیع بسته کوچک و امانات وارده خارجه ۶۶۵۶۰ ریال
۶ هزینه خدمات نیابتی مربوط به ارائه و ترخیص از گمرک برای مرسوالت وارده خارجه غیر از پاکات ۳۴۴۵۰۰ ریال
۷ هزینه خدمات نیابتی مربوط به ارائه به گمرک مرسوالت صادره خارجه ( غیر از پاکات )

بسته کوچک ۲۷۳۰۰۰ ریال

کیسه M 344500 ریال

امانت ۶۸۹۰۰ ریال

۸ آئروگرام معادل سنگ اول نامه عادی هوایی گروه یک
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X
اطلاعیه

ارسال کلیه کالاها از سه شنبه مورخ 1399/03/06 انجام خواهد شد.