شبکه پرداز نماینده محصولات کیونپ در ایران اصفهان تهران
همه چیز را درباره کیونپ بدانید و بخرید

درباره کیونپ (Qnap) و مشاهده و خرید محصولات


(QNAP (Quality Network Appliance Provider : درباره کیونپ (Qnap) در واقع همانطور که از نام محصول پیداست این شرکت مشخصا ( ارائه دهنده ابزارها و دستگاه های با کیفیت شبکه ) می باشد. این کمپانی فعالیت رسمی خود را از سال ۲۰۰۴ آغاز نمود و توانست با تولید و ارائه محصولات با کیفیت اکنون جزو برترین تولید کنندگان محصولات شبکه در بین رقبای خود باشد. به طور کلی اهم فعالیت و تولیدات شرکت QNAP به شرح ذیل است :

– دستگاه های ذخیره سازی تحت شبکه    NAS) Network Attached Storage)

– دستگاه های ضبط ویدیو در شبکه              NVR) Network Video Recorder)

از ویژگی های دستگاه های QNAP  می توان به کاربری بسیار آسان ، توانایی و عملکرد بالا ، امکان افزایش ذخیره سازی در مقیاس بسیار بالا و آسان ، قدرت ، دوام و کیفیت بالا نام برد.

 QNAP  تجهیزات ذخیره سازی خود را به سه دسته تقسیم می کند :

SOHO: ( برای کاربران خانگی و تجارت های با ابعاد کوچک )

SMB:    ( شرکت ها و ادارات متوسط و رو به پیشرفت )

Enterprise:  (شبکه های بزرگ و توسعه یافته )

یکی از ویژگی های خاص QNAP  دارا بودن  APP Centre  مخصوص خود است. شما می توانید به راحتی اپلیکیشن های مورد نیاز خود که همگی کاربردی می باشند را دانلود نموده و در شبکه خود استفاده نمایید. این ویژگی منحصر به فرد محصولات QNAP استفاده بسیار سریع و حرفه ای را علاوه بر کیفیت بالا برای کاربران خود ممکن می سازد.

شبکه پرداز  نمایندگی رسمی کیونپ آماده جهت ارائه مشاوره، طراحی، و اجرای پروژه های سازمانی، تجاری و خانگی و عرضه تجهیزات و پشتیبانی به شما مشتریان عزیز می باشد.

بهترین قیمت محصولات کیونپ
 • اطلاعات کاری امن و مدیریت حساب ساده

  ذخیـره سـاز بـا حفاظـت RAID و گسـترهای از تنظیمـات امنیتی، محلـی امـن بـرای ذخیـره سـازی اطالعـات حسـاس و مهـم کاری شماسـت. ذخیـره سـاز همـه کاره، از کنترل دسترسـی به پوشـه هــا، پوشــه هــای خانگــی کاربــران، ACL Windows ،خدمــات دایرکتــوری LDAP و AD Windows ،بــرای مدیریــت حســاب متمرکـز و همچنیـن تائیـد هویـت کاربـران بـرای دسترسـی بـه شـبکه تحـت پشـتیبانی ذخیـره سـاز پشـتیبانی مـی کنـد.

 • همکاری بیشتر، انعطاف پذیر و متنوع

  موفقیـت یـک کسـب و کار بـه اشـتراک گـذاری دائمـی اطالعـات و مدیریــت موثــر دانــش در ســازمان وابســته اســت. Turbo NAS بـرای بـه اشـتراک گـذاری فایـل در پلت فرم هـای مختلف بـا عملکـرد بـاال طراحـی شـدهاسـت و در اشـتراک گـذاری فایل بیـن کاربـر هـا و بیـن دسـتگاه های مختلف بسـیار کارآمد اسـت. پشـتیبانی از AFP، CIFS/SMB و NFS ،شـما را قـادر مـی سـازد بــا اســتفاده از ذخیــره ســاز، فایــل هــا را بیــن کامپیوتــر هــای مختلــف بــا سیســتم عامــل هــای متفــاوت بــدون هیــچ عیــب و نقصـی بـه اشـتراک بگذاریـد و نگـران سـازگار بـودن سیسـتم عامـل آنهـا بـا هـم نباشـید.

 • منابع بهینه سازی شده با حداکثر کارایی برای IT

  کیونــپ بــرای برطــرف ســاختن نیازهایــی نظیــر تهیــه نســخه پشـتیبان از اطالعات، به اشـتراک گذاری فایل ها بین سیسـتم عامـل هـای مختلـف، مجـازی سـازی و… راهکارهایـی قدرتمنـد،قابـل اطمینـان و توسـعه پذیـر ارائـه نمـوده اسـت. پشـتیبانی از caching SSD عملکـرد O/I را بهبـود می بخشـد و پاسـخگوی نیازهایـی ماننـد مجـازی سـازی، کـه بـه IOPS بـالا نیـاز دارنـد می باشـد. با اسـتفاده از ایسـتگاه مدیریت IT ،مدیریت متمرکز منابـع، برنامـه هـا و سیسـتم عامـل هـای مختلـف بسـیار آسـان مـی شـود.

 • ذخیره سازی کارآمد، یکپارچه و مستحکم ایجاد کنید

  مــدل هــای مجهــز بــه پــورت SAS ،دارای مشــخصات ســخت افــزاری پیشــرو در ایــن کالس هســتند، و بــا ســاختار ذخیــره سازی طبقه بندی شده به شما امکان می دهند ساز و کار ذخیره ســازی را بهینــه کنیــد. شــما مــی توانیــد ترکیــب سیســتم ذخیـره سـازی خـود را بـه گونـه ای انتخـاب کنیـد تـا از دیسـک هــای SSD/HDD SAS بــرای برنامــه هایــی کــه ترافیــک بــالا دارنـد اسـتفاده نمـوده و از هـارد دیسـک هـای SATA جهـت ذخیره سـازی اطالعات حجیم و نسـخه های پشـتیبان بهره ببرید.
  رده هـای مختلـف تنظیمـات، بـرای هـارد درایوهـای ذخیـره سـاز بـر اسـاس کاربرد هـای متفـاوت اطلاعـات، بهترین راهـکار برای سـازمان ها اسـت، که ذخیره سـازی یکپارچه و طبقه بندی شـده را ارائـه می دهد.

محصولات کیونپ مناسب سازمان ها و ارگان ها و منازل
محصولات کیونپ مناسب منازل
 • همگام سازی و مدیریت آسان فایل ها

  در یـک خانـه دیجیتـال و مـدرن، خانـواده هـا مقـدار انبوهـی از تصاویـر، ویدئـو هـا و موسـیقی در اتـاق هـا و در دسـتگاه هـای مختلــف دارنــد. ذخیــره ســاز، فضایــی اشــتراکی را در اختیــار همــه اعضــای خانــواده قــرار مــی دهــد تــا فایــل هــای خــود را ذخیـره کننـد و بـه آنهـا امـکان مـی دهـد تـا بـه آسـانی بـه فایـل هـا دسترسـی داشـته و اطالعـات موجـود روی ذخیـره سـاز را بـا کامپیوتـر، تبلـت و گوشـی هوشـمند خـود همـگام سـازی کننـد. بـا سیسـتم عامـل زیبـای QTS ،شـما بـه سـرعت متوجـه خواهیـد شـد کـه اسـتفادهاز ذخیـره سـاز تـا چـه حـد آسـان اسـت و پـس از آن مــی توانیــد از قابلیــت چنــد پنجــره ای و چنــد وظیفــه ای آن لـذت ببریـد.

 • بیشترین سرگرمی چند رسانه ای در خانه های مدرن

  ذخیــره ســاز برنامــه هــای چنــد رســانه ای قدرتمنــدی دارد و مــی توانــد بــه عنــوان مرکــز چنــد رســانه ای خانــه شــما عمــل کنــد. شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از دســتگاه هــای دارای قابلیــت هــای AirPlay، DLNA و Chromecast تصاویــر خــود را مــرور کــرده و موســیقی هــا و ویدئــو هــا خــود را پخــش نماییـد. شـما همچنیـن مـی توانیـد مجموعـه ویدئویـی خـود را پـس از اتصـال ذخیـره سـاز بـه تلویزیـون HD بـا کابـل HDMI توسـط ایسـتگاه HD پخـشکنیـد. ایجـاد یـک سـینمای خانگـی با اسـتفاده از ذخیـره سـاز بسـیار آسـان اسـت.

 • ویدئــو هــای HD Full خــود را همزمــان بــا پخــش یــا از قبــل ترانســکد کنیــد

  بــا توجــه بــه رایــج شــدن گوشــی هــای هوشــمند و دوربیــن هــای دیجیتــال بــا کیفیــت، رزولوشــن ویدئــو هــا روز بــه روز باالتـر مـی رود. کیفیـت باالتـر بـه معنـای حجـم مصرفـی باالتـر ً اسـت و طبیعتـا اجـرای ایـن فایـل هـا بـه پهنـای بانـد بیشـتری نیــاز خواهــد داشــت. فنــاوری انحصــاری ترانســکدینگ کیونــپ، بــرای بــه اشــتراک گــذاری و اجــرای آنالیــن، ویدئــو هایـی بـا کیفیـت بهینـه ایجـاد مـی کنـد تـا پهنـای بانـد کمتـری مصـرف شـود، در عیـن حـال ویدئـو هـا بـا کیفیـت اصلـی روی ذخیــره ســاز دســت نخــورده باقــی مــی ماننــد. ایــن قابلیــت باعـث مـی شـود بتوانیـد همزمـان بـا صرفـه جویـی در پهنـای بانـد مصرفـی، از باالتریـن کیفیـت ممکـن ویدئـو روی دسـتگاه خـود لـذت ببریـد.

 • بــا دســتگاه هــای موبایــل بــه فایــل هــا دسترســی داشــته باشــید و آنهــا را بــه اشــتراک بگذاریــد

  پــس از انتقــال چندیــن ترابایــت عکــس، موســیقی، ویدیــو و متـن بـه ذخیـره سـاز کیونـپ، مـی توانیـد همیشـه و همـه جـا فایــل هایتــان را همــراه خــود داشــته باشــید! بــا برنامــه هــای موبایـل Qmusic، Qfile و Qvideo توسـط دسـتگاه هـای iOS و اندرویـد بـه فایـل های ذخیره شـده روی ذخیره سـاز دسترسـی داشـته باشـید، آنهـا را مدیریـت کـرده و بـه اشـتراک بگذارید؛ همچنیــن مــی توانیــد همزمــان وظایــف دانلــود خــود را بــه آســانی بــا برنامــه Qget مدیریــت نماییــد. یــک زندگــی مــدرن بـه همیـن راحتـی اسـت.

ENTERPRISE

محصولات مناسب برای رده سازمانی

سازمان ها می توانند هنگام راه اندازی اولیه ، تنها ظرفیت مورد نیاز خود را خریداری نموده و در صورتی که در آینده نیاز به ظرفیت بیشتری داشتند، سیستم خود را توسعه دهند و از این طریق سرمایه گذاری خود را بهینه سازی نمایند.

کیونپ با ارائه راهکارهای گسترش ظرفیت بالا با کارایی مناسب، افزایش ظرفیت ذخیره ساز را با توجه به رشد اطلاعات کاری، بسیار آسان نموده است.

ذخیره ساز کیونپ دارای ظرفیت ذخیره سازی بالا و سرعت انتقال فوق العاده است که آن را به عنوان یک مرکز فراگیر تهیه پشتیبان، به انتخابی ایده آل تبدیل می کند. همچنین میتوان از این اطلاعات نسخه پشتیبان نیز تهیه نمود.

محصولات مناسب برای رده کسب و کارهای کوچک و متوسط

ذخیره ساز با حفاظت Raid و گسترده‌ای از تنظیمات امنیتی، محلی امن برای ذخیره سازی اطلاعات حساس و مهم کاری شماست.

Turbo Nas برای به اشتراک گذاری فایل در پلتفرم‌های مختلف با عملکرد بالا طراحی شده است و در اشتراک گذاری فایل بین کاربرها و دستگاه‌های مختلف بسیار کارآمد است.

پشتیبانی از AFP، SMB/CIFS و NFS، شما را قادر می سازد با استفاده از ذخیره ساز، فایل ها را بین کامپیوترهای مختلف با سیستم عامل های متفاوت بین هیچ عیب و نقصی به اشتراک بگذارید و نگران سازگار بودن سیستم عامل آنها با هم نباشید.

SMB

HOME & SOHO

محصولات مناسب برای رده خانگی

فناوری انحصاری تراسکدینگ کیونپ، برای به اشتراک گذاری و اجرای آنلاین، ویدیوهایی با کیفیت بهینه ایجاد می‌کند تا پهنای باند کمتری مصرف شود، در عین حال ویدیوها با کیفیت اصلی روی ذخیره ساز دست نخورده باقی می‌مانند.

این نوع از ذخیره سازها، فضای اشتراکی را در اختیار همه اعضای خانواده قرار می‌دهد تا فایل‌های خود را ذخیره کنند.

ذخیره ساز برنامه‌های چندرسانه‌ای قدرتمندی دارد و می‌تواند به عنوان مرکز چندرسانه‌ای خانه شما عمل کند. شما می‌توانید با استفاده از دستگاه‌های دارای قابلیت‌های AirPlay، DLNA و Chromecast تصاویر خود را مرور و ویدیوهای خود را پخش کنید.

لیست محصولات QNAP

SAS NAS

کیونپ (QNAP) - TVS-EC1680U-SAS-RP R2
TVS-EC1680U-SAS-RP R2

SAS NAS

کیونپ (QNAP) - TVS-EC2480U-SAS-RP R2
TVS-EC2480U-SAS-RP R2

SAS NAS

درباره کیونپ (Qnap) - TES-16489U
TES-16489U

SAS NAS

درباره کیونپ (Qnap) - TES-1885U
TES-1885U

SAS NAS

TES-3085U

Enterprise ZFS NAS

ES1640dc v2

Enterprise NAS

TS-1685

SAS NAS

SS-EC1279U-SAS-RP

SAS NAS

SS-EC1879U-SAS-RP

SAS NAS

SS-EC2479U-SAS-RP

SAS NAS

TVS-EC1280U-SAS-RP R2

SAS NAS

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

Enterprise NAS

TS-1685

Enterprise NAS

TS-EC1280U R2

Enterprise NAS

TS-EC1680U R2

Enterprise NAS

TS-EC2480U R2

بهترین قیمت های کیونپ

جهت دریافت مشاوره، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.